voor inwoners, met gemeenten

Wanneer u een gesprek heeft met een medewerker van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen in een dossier. De medewerkers verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te helpen.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek is verplicht om zorgvuldig met uw vertrouwelijke gegevens om te gaan. In het Privacyreglement staat beschreven hoe er omgegaan wordt met de gegevens van alle betrokkenen en wie welke gegevens mag inzien.

Verzoek inzage dossier

Veilig Thuis legt bij de uitvoering van haar werkzaamheden persoonsgegevens vast. U heeft het recht inzage met afschrift te verzoeken in de persoonsgegevens die over u zijn vastgelegd (‘dossierinzage’). Veilig Thuis heeft vier weken de tijd om te voldoen aan uw verzoek.

Op grond van de wet kan de leidinggevende van Veilig Thuis het recht op inzage beperken of weigeren indien bij inzage de privacy van derden geschaad zou kunnen worden of indien de veiligheid van betrokkenen in gevaar zou kunnen komen. In dat geval ontvangt u daarover een gemotiveerde beslissing van de leidinggevende van Veilig Thuis.

U kunt het onderstaande formulier gebruiken om dossierinzage met afschrift aan te vragen.