Uw rechten

voor inwoners, met gemeenten

Uw rechten

In het dossier staan persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier informatie die Veilig Thuis heeft ontvangen of heeft verzameld. Het dossier bevat dus privacygevoelige informatie. Veilig Thuis gaat zorgvuldig om met die gegevens. Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en uw gegevens zijn niet zomaar op te vragen of in te zien door anderen.

U kunt de volgende rechten uitoefenen over uw dossier:

  • U heeft het recht om een afschrift te krijgen.
  • U heeft het recht om de informatie over u aan te vullen of te verbeteren.
  • U heeft het recht om te vragen of wij de informatie over u verwijderen.

Naast de hierboven genoemde rechten, heeft u verschillende andere rechten. Het gaat dan om het recht om te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen (dit heet “beperken van verwerking”, bijv. als de juistheid van de persoonsgegevens volgens u niet klopt) of te vragen om uw persoonsgegevens helemaal niet te gebruiken (dit heet “bezwaar tegen verwerken”). Als u zo’n recht wilt inzetten dan bekijken wij of we daaraan mee kunnen werken. Dit kan niet altijd, omdat Veilig Thuis soms ook verplicht is om bepaalde persoonsgegevens vast te leggen en gebruiken.

U heeft het recht om de informatie over u aan te vullen of te verbeteren

Laat het ons weten als u het niet eens bent met de informatie over u. Bijvoorbeeld als u informatie leest die niet klopt. Of als u een andere mening heeft over de informatie. U belt hiervoor uw contactpersoon via telefoonnummer 0800-2000. Na dit gesprek verbeteren wij de informatie over u. Of vullen wij de informatie aan met uw mening.

U heeft het recht om te vragen of wij de informatie over u verwijderen. Wij bewaren alleen informatie over u bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze informatie bewaren we maximaal 20 jaar. Als u kinderen heeft, geldt dit vanaf het moment dat het jongste kind 18 jaar is geworden. U kunt ons vragen om gegevens te verwijderen wanneer u bijvoorbeeld denkt dat deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen. U schrijft ons een brief of een e-mail als u wilt dat we de informatie over u verwijderen. U legt uit waarom u wilt dat wij de informatie over u verwijderen. We bespreken uw aanvraag en nemen daarna een besluit.

Ervaringsdeskundigheid bij Veilig Thuis

Veilig Thuis laat regelmatig een ervaringsdeskundige deelnemen aan de interne besprekingen. Zo iemand kan vanuit de ervaring als cliënt meeluisteren naar de afwegingen en de besluiten die genomen worden. De ervaringsdeskundige heeft een geheimhoudingsplicht en beschikt over een geldig VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Als u bezwaar hebt tegen de aanwezigheid van de ervaringsdeskundige tijdens de besprekingen over u (en uw gezin), dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon van Veilig Thuis.