voor inwoners, met gemeenten

Aandacht hebben en luisteren

Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Gevoelens van schaamte, onmacht en angst bij slachtoffers, plegers en overige leden van het gezin spelen hierbij een belangrijke rol. Informatiemateriaal zoals folders en posters in een wachtkamer of een centrale ruimte kunnen de drempel verlagen om over de problemen te praten. Aandacht en een luisterend oor kunnen er toe leiden dat mensen zich veilig voelen om hun verhaal te doen.

Vragen stellen

Vaak gaan cliënten pas met u in gesprek over problemen en eventueel geweld in huiselijke kring als u er rechtstreeks naar vraagt. Als u een gesprek heeft, stel dan vooral veel vragen om het probleem helder te krijgen. Voorbeeldvragen zijn:

 • hoe bedreigend is de situatie, moet er acuut actie worden ondernomen?
 • welk soort geweld wordt gebruikt?
 • wat is de aanleiding voor geweld?
 • is het de eerste keer of is er vaker geweld gebruikt?
 • hoe lang is er sprake van geweld?
 • hoe is de situatie van de kinderen?
 • wat verwacht de cliënt van het gesprek?
 • wat wil de cliënt met de relatie: wat zijn de consequenties?
 • sociale netwerk: met wie kan zij (hij) praten over geweld?
 • kan iemand met de pleger praten?
 • welke hulpverlening is er al?
 • bespreek wat de cliënt (zowel pleger als slachtoffer) kan doen bij een nieuwe geweldsuitbarsting
 • informeer bij allochtone cliënten naar cultureel bepaalde opvattingen

Als u een vertrouwelijk gesprek heeft met een cliënt informeer deze dan:

 • dat u beroepsgeheim heeft
 • dat geweld nooit gerechtvaardigd is
 • dat het verboden is bij wet
 • dat het meer voorkomt en de cliënt dus echt niet de enige is
 • dat er ervaring is met het probleem
 • dat het niet vanzelf overgaat en dat er goede hulpverleningsmogelijkheden zijn

Argumenten om huiselijk geweld te stoppen

Het is moeilijk om te praten over huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Betrokkenen zijn vaak bang, onzeker en zijn er moeilijk van te overtuigen dat huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling niet vanzelf stopt. Zij moeten hulp accepteren om de geweldsspiraal te doorbreken. Hieronder argumenten die u in een gesprek met een slachtoffer en/of pleger van huiselijk geweld kunt gebruiken.

Gesprekken met slachtoffers

Waarom stoppen met het accepteren van geweld?

 • omdat huiselijk geweld niet acceptabel en strafbaar is
 • omdat de kinderen eronder lijden
 • omdat het niet vanzelf stopt of overgaat
 • omdat het uit de hand kan lopen
 • omdat het de relatie niet ten goede komt
 • omdat uw gezondheid eronder lijdt
 • omdat het werk eronder lijdt

Waarom een veilige plek zoeken?

 • omdat het niet duidelijk is wat de volgende stap van de pleger zal zijn
 • omdat het voor de kinderen niet veilig is
 • omdat er in de opvang goede veiligheidsmaatregelen bestaan
 • omdat een tijdelijke uitwijk geen einde van de relatie hoeft te betekenen
 • omdat het daarmee mogelijk wordt om in alle rust na te denken en keuzes te maken of u wilt doorgaan met deze relatie
 • omdat er in de vrouwenopvang bekeken wordt of de kinderen extra hulp of aandacht nodig hebben

Waarom de politie inschakelen?

 • omdat de politie kan zorgen voor veiligheid
 • omdat de politie de risico’s kan inschatten
 • omdat de politie niet altijd meteen overgaat tot arrestatie, maar juist nagaat welke hulp er in het gezin zou moeten komen
 • omdat de politie eventueel een tijdelijk huisverbod kan opleggen, zodat er rust komt en hulp ingeschakeld kan worden
 • omdat de politie zo nodig de pleger kan meenemen voor verhoor en eventueel in hechtenis kan houden

Gesprekken met slachtoffers en/of plegers

Waarom hulp zoeken/accepteren?

 • omdat huiselijk geweld niet vanzelf stopt
 • omdat er goede, vakkundige hulp beschikbaar is
 • omdat de ervaringen met die hulp goed zijn
 • omdat hulp ‘op maat’ wordt geboden
 • omdat hulpverleners privacy respecteren

Waarom hulp voor de kinderen zoeken?

 • omdat de meeste kinderen wel degelijk zien of horen dat er problemen zijn, ook al proberen ouders het te verbergen
 • omdat kinderen meestal die problemen niet begrijpen
 • omdat kinderen vaak – ten onrechte – het idee hebben dat het allemaal hun schuld is
 • omdat kinderen daar uiteindelijk ernstig onder lijden
 • omdat goede, professionele hulp voor kinderen en ouders beschikbaar is
 • omdat veel kinderen baat hebben bij hulp

Gesprekken met plegers

Waarom stoppen met geweld?

 • omdat u er waarschijnlijk zelf ook geen vrede mee hebt
 • omdat huiselijk geweld onacceptabel is
 • omdat het pijn en verdriet veroorzaakt bij het slachtoffer
 • omdat de kinderen eronder lijden en de ontwikkeling van de kinderen erdoor bedreigd wordt
 • omdat het geweld uit de hand kan lopen en de gevolgen dan niet meer te overzien zijn
 • omdat het werk eronder lijdt
 • omdat het geweld de relatie niet beter maakt, maar ondermijnt
 • omdat het strafbaar is en de politie in principe altijd vervolgt

Transparantie met uw cliënt

Leg de cliënt uit wat u gaat doen en waarom u dat gaat doen en breng dit in direct verband met uw zorgen. ‘Omdat ik me zorgen maak over… ben ik van plan om…’

 • Vraag om een reactie: ‘Wat vindt u er van dat ik…’
 • In geval van een negatieve reactie:
  • kijk of u aan de bezwaren tegemoet kunt komen
  • lukt dat niet, weeg de bezwaren dan af tegen de ernst van de situatie en kom tot een besluit
  • wees open over uw besluit

‘Ik heb goed van u gehoord dat u… maar omdat ik me grote zorgen maak om uw situatie / de situatie van uw kinderen ga ik toch…’

 • Neem moeilijke beslissingen niet alleen: vraag advies aan een medewerker van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek  of aan een collega

Leg uw acties en besluiten zorgvuldig vast in een dossier

Contact opnemen met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek

Als u behoefte heeft aan advies, bel dan met ons. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat iemand iets doet. Veilig Thuis kan u adviseren en helpen om de situatie voor uw cliënt te veranderen. Ook hebben we contacten met gespecialiseerde hulpverleners in de regio die kunnen helpen.

Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek  heeft een telefonische hulplijn die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is op (035) 699 11 99 of via contact@veiligthuisgv.nl